മുഖക്കുരു എങ്ങനെ മാറ്റാം

മുഖകുരു ഉണ്ടാകുന്നത് മുഗത്തെ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ഇത് പിന്നീട് മുഖക്കുരു സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ വലുപ്പം ഉള്ളതാകുന്നതിനും പഴുക്കുന്നതിനും കാരണമാക്കുന്നു .

Pimples are part of acne. Acne is a skin condition that causes pimples and spots on body especially on face, solders, neck, chest and back. Most of the people facing the problem of acne during their puberty.

Things that trigger Pimples

 • Hormones change
 • Oily foods
 • Some kind of cosmetics
 • Emotional Stress
 • Menstruation

How to prevent Pimples

 • Be hygienic.
 • Wash your face frequently if possible, or wash at least twice in a day with warm water.
 •  Use only mild soap or face wash to wash face.
 • Control oily foods.
 • Don’t burst your pimples.
 • Avoid oil based makeup products.
 • Try to control your stress.

Home Remedies For Pimples

 1. Turmeric

Good Food For Smart Brain

Make a paste of turmeric and keep it in sunlight.

After few minutes apply the paste on face and  wash after 10 minutes.

In between apply some water on face for keep the face wet.

2. Tomato

Applying tomato on face has many skin benefits including,

Treat acne and pimples.

Prevent excess oil secretion.

Slow down aging.

Remove dark marks on face.

3. Cucumber

Cucumber is enriched with vitamins A, C and E. By applying cucumber on face will reduce all the problems related to acne and pimples. It will eventually make your face clear.

Make a paste of cucumber and apply on face.

After  10 -15 minutes wash the face with pure water.

About The Author

Reply